Politika IMS

Politika společnosti EUROVIA Silba, a.s. pro oblast kvality ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví

V souladu s naším dlouhodobým úsilím o udržení významného postavení společnosti EUROVIA Silba, a.s. se vedení firmy rozhodlo vybudovat a provozovat integrovaný systém řízení pro oblasti kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví. K naplnění tohoto cíle se vedení firmy zavazuje v jednotlivých oblastech.

Oblast kvality

 • nabízet zákazníkům dodávky staveb definované ve smlouvě, které budou uspokojovat jejich požadované nebo předpokládané potřeby a které budou splňovat všechny obecné podmínky včetně legislativních
 • zvyšovat důvěru zákazníků ke stavebním pracím a činnostem EUROVIA Silba, a. s. soustavným zlepšováním systému kvality. 
 • zabezpečovat dodávky stavebních a ostatních prací v požadovaném čase, kvalitě a množství
 • modernizovat postupně strojní vybavení společnosti k dosažení co nejvyšší kvality a efektivity stavebních prací
 • dosahovat stabilní vysokou úroveň jakosti prací společnosti EUROVIA Silba, a. s. s příznivým poměrem ceny a kvality
 • zvyšovat náročnost vůči našim dodavatelům a obchodním partnerům
 • zlepšovat systém výchovy našich pracovníků, jako spolutvůrců jakosti výrobků a poskytovaných doprovodných služeb k výrobkům s důrazem na dodržování technologické kázně, rozšiřování a zvyšování kvalifikace, spolupráci a týmovou práci
 • udržet a dále zdokonalit zavedený systém řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
 • zapojovat zaměstnance do Plánu celoživotního vzdělávání v rámci skupiny EUROVIA
 • zavádět a podporovat postupnou digitalizaci vedení záznamů staveb (prostředí CDE)

Oblast ochrany životního prostředí

 • dosáhnout trvalého plnění všech legislativních požadavků a ostatních požadavků, kterým společnost podléhá v oblasti životního prostředí
 • systematicky vyhodnocovat dopady spojené s činnostmi společnosti na životní prostředí, řídit je a minimalizovat uplatněním preventivních postupů

 • postupně zlepšovat podmínky skladování chemických látek v areálech provozoven s ohledem na ochranu životního prostředí

 • provádět pravidelné kontroly úložišť látek nebezpečných životnímu prostředí a zlepšovat ochranu životního prostředí preventivními opatřeními pro případ havárií, nebo úniků těchto látek

 • provozovat zařízení a provádět stavební činnosti činnosti s ohledem na účinné využívání energií a materiálů

 • snižovat množství emisí a měrnou spotřebu PHM postupnou modernizací strojového parku, při nákupech a leasingu preferovat plnění emisních norem

 • trvale zlepšovat systém řízení ochrany životního prostředí podle normy ČSN EN ISO 14001:2016 

 • prosazovat otevřený dialog se zaměstnanci a pravidelně informovat zainteresované strany o našich činnostech, záměrech a výsledcích v ochraně životního prostředí

 • motivovat, vzdělávat a cvičit všechny zaměstnance, aby prováděli své činnosti způsobem odpovědným k prostředí

 • využívat v maximální míře sdílení dokumentů týkajících se ŽP prostřednictvím aplikace Microsoft OneDrive

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví

 • veškeré naše podnikatelské aktivity provádět způsobem, který chrání bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců, obchodních partnerů a našeho okolí
 • trvale dodržovat všechny legislativní požadavky a ostatní předpisy, kterým a. s. podléhá v oblasti ochrany zdraví, bezpečnosti a pracovního prostředí 
 • neustále zlepšovat pracovní podmínky a prostředí zaměstnanců
 • informovat zaměstnance a veřejnost o vlivech naší činnosti na bezpečnost práce a zdraví
 • spolupracovat při vytváření systému prevence a likvidace havárií 
 • vylučovat nebo snižovat zbytečná a nepřijatelná rizika, volit optimální bezpečnostní opatření a pružně reagovat a adaptovat se na probíhající změny vně i uvnitř podniku
 • posilovat vědomí odpovědnosti zaměstnanců za bezpečnost a ochranu vlastního zdraví na všech úrovních v a. s. a jejich spolupráci při zvyšování úrovně bezpečnosti práce
 • provádět důslednou kontrolu používání OOPP
 • v rámci pokynu MET 042 – Řízení skoronehod provádět jejich evidenci a vyhodnocení
 • trvale zlepšovat systém řízení v oblasti BOZP v souladu s normou ČSN EN ISO 45001:2018
 • využívat v maximální míře sdílení dokumentů týkajících se BOZP prostřednictvím aplikace Microsoft OneDrive

Josef Matoušek
předseda představenstva a. s. 
Plzeň 12. 1. 2024